Spring til indhold
Hjem » Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN THORUPSTRANDØST

§1

 1. Foreningens navn er Thorup Strand Øst Grundejerforening.
 2. Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune
 3. Alle ejere af nuværende og fremtidige parceller på Blåbærstien, Revlingestien og Tyttebærstien har pligt til at være medlemmer af denne grundejerforening i.h.t. tinglyst deklaration af 04. oktober 1976. 
 4. Ophører et medlem med at være ejer af en parcel, bortfalder medlemskabet, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på kontingent eller udbetaling af andel af foreningens formue eller indskud.
 5. Ejerskifte meddeles foreningen af den nye ejer senest 14 dage efter overtagelsen, og denne indtræder herefter automatisk i foreningen med de tilhørende rettigheder og pligter.
 6. Er sælger i kontingentrestance, er køber pligtig at udrede det skyldige beløb.
 7. Kontingentrestance ud over en måned kan inddrives ad retlig vej med alle omkostninger, hertil et administrationstillæg på 25 % af kontingentet, betalt af restanten.

§2

 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse i området som grundejere i overensstemmelse med den deklaration, der er tinglyst for området, og i henhold til hvilken denne forening skal stiftes.
 2. Foreningen er upolitisk.
 3. Medlemmerne hæfter ikke solidarisk over for tredjemand for foreningens forpligtelser.
 4. Medlemmerne hæfter pro rata i forhold til foreningen.
 5. Hvert medlem betaler et årligt kontingent, der opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
 6. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling året forud.
 7. Hvert medlem betaler et indskud til foreningen ved indtræden.
  Indskuddet svarer til 2 års kontingent.
 8. Indtræden skal ske, når man køber en udstykket grund, hvad enten formålet er senere salg af samme eller opførelse af fritidshus.
 1. Bestyrelsen udfærdiger et ordensreglement, der skal tiltrædes af generalforsamlingen.

§3

 1. Foreningen er repræsenteret ved bestyrelsen. 
 2. Bestyrelsen kan alene optage lån på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning.

§4

 1. Foreningens regnskabsår er 1.1. – 31.12.

§5

 1. Bestyrelsen kan tillade, at andre, der har interesse i området, optages som medlemmer uden stemmeret, men med taleret. 
 2. Bestyrelsen fastsætter efter konkret afgørelse sådanne medlemmers kontingent.

§6

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes senest den 1. maj og finder sted i lokalområdet.
 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst fire ugers varsel indeholdende dagsorden og det reviderede regnskab. Indkaldelsen sker elektronisk, men kan på anmodning sendes skriftligt.
 3.  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest fem uger før generalforsamlingen. 
 4. Bestyrelsen er berettiget til at invitere ikke-medlemmer til at deltage helt eller delvist i generalforsamlingen.
 5. Der kan ikke gives møde eller stemmes ved fuldmagt.
 6. Hver selvstændig matrikuleret grund har en stemme. 
 7. Dersom der er flere ejere, og disse ikke er enige om, hvem der skal være stemmeberettiget, bortfalder stemmeretten. 
 8. Samtlige ejere har møde- og taleret.
 9. Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor eller suppleant for samme og vælges af generalforsamlingen.
 10. Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende dagsordenens punkter, disses behandling, stemmeafgivningen og dens resultater.
 11. En valgperiode til bestyrelsen udgør to år, genvalg kan finde sted.
  Hvert år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Der skal være mindst 1 medlem fra hver vej i bestyrelsen.
 12. Forslag til personvalg skal være skriftlige, og den foreslåede person skal være til stede på generalforsamlingen med mindre der foreligger skriftlig accept.
 13. Generalforsamling skal afholdes med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, og godkendelse heraf
 3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse heraf
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af to suppleanter (kun i lige år)
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (kun i ulige år)

10.Eventuelt

 1. Generalforsamlingen udpeger en referent, som laver et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af den nyvalgte bestyrelse og dirigenten, og lægges ud på foreningens hjemmeside senest 1 måned efter afholdelsen af generalforsamlingen.

§7

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen vedtager dette, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette skriftligt over for bestyrelsen.
 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest fem hverdage, efter at begæring er modtaget med angivelse af de punkter, der er begæret behandlet.
 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst fem uger og højst otte uger fra begæringen.
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i lokalområdet.
 4. Hvis ikke mindst 75 % af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling, er til stede på denne, kan dagsordenens forslag nægtes behandlet.

§8

 1. Bestyrelsen består af seks medlemmer, heraf mindst 1 medlem fra hver vej.
  De valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 2. Formanden foranlediger, at bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, idet der skal vælges en formand, næstformand, en kasserer og en sekretær.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog sker personvalg altid efter skriftlige forslag.
 4. Bestyrelsen har pligt til at orientere Jammerbugt Kommune og foreningens medlemmer om konstitueringen og relevante persondata. 
 5. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 6. Bestyrelsen er ulønnet, men modtager kørselstilskud efter gældende regler under staten og får dækket almindelige udgifter til bestyrelsesmøder i øvrigt.
 7. Ekstraordinær indsats i foreningens tjeneste vil dog kunne honoreres, såfremt det er aftalt på forhånd i bestyrelsen.

§9

 1. Den enkelte grundejer er pligtig selv at meddele grundejerforeningen relevante persondata, samt hvilken dato vedkommende er indtrådt som medlem.
 2. Ligeledes er man pligtig at meddele ændringer heraf til formanden.
 3. Bestyrelsen skal behandle de personlige data fortroligt.

§10

 1. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formand eller næstformanden.

§11

 1. Vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret og forslagene vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.
 2. Såfremt foranstående ikke er opfyldt, kan vedtægtsændring ske, dersom der på ekstraordinær generalforsamling højst fire ugers senere er flertal blandt de fremmødte for de foreslåede vedtægtsændringer.
 3. Vedtægtsændringer skal, for at være gyldige, tiltrædes af Jammerbugt Kommunalbestyrelse.
 4. Opløsning af foreningen kan vedtages som vedtægtsændringer, såfremt der samtidig sker oprettelse af ny grundejerforening.
 5. Evt. formue tilfalder den nye grundejerforening.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. maj 2002, med ændringer i § 6 stk. P på ekstraordinær generalforsamling 23. april 2005, og med ændringer i § 2 stk. L, § 6 stk. C, § 6 stk. D, § 6 stk. N, og § 6 stk. P på ekstraordinær generalforsamling 2008.