Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » 29. oktober 2023

29. oktober 2023

Referat,
Bestyrelsesmøde 29. oktober 2023, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Mødested:   Ane M. Thomsen, Blåbærstien.

Tilstede: Peter Møller Nielsen, Annette Roed, Niels Jørgen Madsen, Ane. M. Thomsen, Gunnar Nielsen, Hans Peter Pedersen og Niels Lisborg. Afbud fra Tine Harter.

Ane bød velkommen og mødet blev indledt med kaffe/brød, hvorefter vi overgik til punkterne på dagsordenen.

  1. Bemærkninger til referat

Der var ingen bemærkninger til referatet fra forrige bestyrelsesmøde.

2.   Veje og stier
Vi har fået en ny lokal entreprenør Na Service til at slå stierne. Stierne er slået lidt bredere end tidligere. Resultatet er fint og stierne virker mere indbydende.

Gunnar oplyste, at høvlingen af vejene er udsat på grund af det våde vejr. Kommer der en tilstrækkelig tørvejrsperiode vil vejene blive høvlet i løbet af efteråret.
Gunnar har været i dialog med Jammerbugt Kommune vedrørende belægning med knust asfalt i overgangen mellem Havvejen og vores veje. Knus asfalt frarådes da det risikerer at blive blødt i varme sommerperioder. Gunnar arbejder videre med løsninger.

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra grundejer Mette Holmstrøm, Tyttebærstien i forbindelse med at bestyrelsen har opsat piktogrammer med ridning forbudt. Grundejer har gennem mange år haft sine islandske heste ved egen matrikel i forbindelse med rideture i skoven og vil forsat gerne bevare denne mulighed. I den forbindelse tilbyder grundejer at bidrage med at udbedre stistrækningen for evt. gener fra hovslag. Stien er blød på flere delstrækninger, hvorfor bestyrelsen overvejer at dele halv skade til udbedring med flis/grus på de aktuelle stræk. Bestyrelsen er indstillet på at godkende grundejerens hidtidige praksis for en 2-årig periode, hvor situationen vurderes igen.

3.   Grøfter
Gunnar orienterede om at årets oprensning af grøfter påbegyndes i den kommende uge. Generelt fungerer grøfterne godt med fint aftræk – trods de store regnmængder i efteråret.
Nogle steder er det vanskeligt eller ligefrem umuligt for gravemaskinen at komme til grøfterne, da det kræver min 3 meter fri bredzone. Store træer hos nogle grundejere hindrer denne adgang. Bestyrelsen vil tage problematikken op på generalforsamlingen med henblik på at opnå fornuftige løsninger.

Peter orienterede om en skelsag på Blåbærstien, hvor etableringen af en stikgrøft ser ud til at have taget en skelpæl. Bestyrelsen vil bekoste en ny skelpæl, men grundejer skal fremsende mål og oplæg.

4.   Fællesarealer
Niels har kigget på flere af fællesarealerne op mod statsskoven. Generelt er arealerne under tilgroning, hvor hedemose-floraen (porse, mosebølle, hedelyng m.m.) efterhånden erstattes af selvsåede træer bl.a. sitkagran. De velfungerende grøfter bidrager til at træerne får bedre vækstbetingelser og råderum for deres rodsystemer.

Bestyrelsen er enige om at de lysåbne hedemoseområder skal bevares.

Det er billigst og mest effektivt at rydde træopvæksten når træerne er små, hvor det kan klares med ørnenæb og buskrydder. De større sitkagraner skal væltes og udkøres. Niels kontakter en skoventreprenør for tilbud og muligheder.

Det blev aftalt at Niels fremlægger en status til generalforsamlingen med tilstandsbeskrivelse, omfang og muligheder for de tilgroede fællesarealer.

5.   Økonomi og budgetopfølgning
Niels Jørgen fremlagde status for foreningens økonomi. Generelt har vi en sund økonomi. I år forventes et overskud omkring nul og en kassebeholdning på ca. 80.000 kr.

Det blev kort drøftet hvorvidt der vil være besparelser ved at skifte pengeinstitut, men det bør i givet fald afvente en ny kasserer efter Niels Jørgen, der ikke ønsker at fortsætte.

6.   Generalforsamling 2024
Næste års generalforsamling afholdes igen på First Camp Klim Strand på baggrund af sidste års succes. Niels Jørgen booker plads. Generalforsamlingen afholdes den 30. marts.
 

7.   Næste møde
Næste møde holdes den 17. februar kl. 10 hos Niels ved naturreservatet Vejlerne, der ligger umiddelbart syd for Thorupstrand. Adressen er Bygholmvej 71, 7742 Vesløs.

8.   Eventuelt
Gunnar gjorde opmærksom på at vi bør afmærke brønde og stophaner for at undgå påkørsel ved rabatslåninger langs vejene. Peter oplyste, at det er vandværket, der skal kontaktes, hvis vi har kendskab til beskadigede stophaner.

Tak til Ane og Christen for god beværtning.