Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » Formandsberetning 2023.

Formandsberetning 2023.

Formandens beretning
Beretning 2022/2023 Grundejerforeningen Thorup Strand Øst.

Veje
Noget af det, som betyder rigtig meget for os, er vejene ind til vores sommerhuse.
Vi vil gerne året rundt have veje, der er lette et køre på , og som er uden huller.
Det er lettere sagt end gjort.
Vi har siden generalforsamlingen sidste år forbedret vedligeholdelsen af vejen. Vi får høvlet vejene 6 gange om året. Vi får også fyldt hullerne op med grovere materiale end tidligere.
Det betyder at vejenes stand er blevet bedre over tid.
Vi har stadig udfordringer i vinterhalvåret, hvor der ofte er perioder med meget regn. Dertil kommer last- og varebiler, der slider på vejene. Her tænker jeg på postbiler, renovationsbiler samt biler med byggematerialer, og håndværkerbiler m.v.
Dertil kommer, at der er en del af disse, der ikke overholder vores hastighedsgrænser.
Vi vil fortsætte med den vedligeholdelsesaftale, som vi har indgået. Vi forventer, at vi i år og de kommende år vil se bedre veje i de fleste af årets måneder.
Vi har planlagt at lægge asfalt på de første 5-10 meter og vores stamveje for at forhindre huller i vejen ved udkørsel.
Vi overvejer at flytte vores postkasser op til Havvejen, så vi undgår postbilers høje hastighed på vejene.
Vi overvejer at placere fartdæmpere i form af ”blomsterkummer” eller lignende for at holde hastigheden nede.
Bestyrelsen har ingen planer om, at lægge asfalt på stamvejene, da det er i strid med lokalplanen, og det er vores opfattelse, at Jammerbugt Kommunen på ingen måde vil tillade, at stamveje asfalteres. Dertil kommer, at asfaltveje ikke passer til stamvej i et sommerhusområde.

Grøfter og udfordringer i perioder med meget nedbør.
Det er bestyrelsens opfattelse, at de nye grøfter har lettet presset i de fleste områder. Der er dog enkelte grundejere, der har været udfordret af de store nedbørsmængder, der er kommet i denne vinter.
Vi vil også i fremtiden blive udfordret i perioder med meget nedbør, fordi grundvandsspejlet ligger meget højt. Det er en del af vores naturområde, som vi ikke kan gøre så meget ved, ud over, at vi afvander store områder med vores grøfter.
Vi vil fortsætte med at vedligeholde grøfter, på samme måde som tidligere. Vi vil også have særligt fokus på områder, hvor oversvømmelser vil være et tilbagevendende problem.
Vi opfordrer grundejerne til, at det omfang, det er muligt, selv at fjerne ”propper” i vores grøfter ved vejunderføringer m.v.

Fællesarealer.
Vores fællesarealer er ret store grønne områder med mange træer. En del af træerne er nu ved at blive så store, at de tager en del lyset fra mange sommerhuse.
Bestyrelsen vil lave en plan for fællesarealerne, så vi på sigt for tyndet ud i høje træer og får plantet nyt og flere løvfældende træer og buske.
Grundejerne omkring fællesarealer kan også efter fælles aftale og med godkendelse fra bestyrelsen foretage beskæringer. Vi har i flere tilfælde godkendt sådanne beskæringer.
Det er også nødvendigt med beskæring af træer og buske ved vores stier. Det har været kutyme, at grundejerne ud for stierne sørger for beskæring ud for egen grund. Man kan også gå sammen og så bruge et par timer en dag på at beskære stier i det område, hvor man bor.

Planer for fremtiden.
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at samle vores vedligeholdelsesopgaver (entreprenøropgaver) hos et firma efter et udbud. Vi har fået oplyst, at grundejerforeningen i et sommerhusområde i nærheden, har indgået en sådan aftale, og vi vil tage kontakt til dem, for at høre om deres erfaringer og udfordringer.

Økonomi.
Vi har en sund økonomi, men vi kan godt mærke, at priserne stiger. 
Bestyrelsen foreslår derfor, at kontingenter skal stige med 100 kr., om året, så vi også fremover kan vedligeholde vores områder.

Vedtægtsændringer.
Bestyrelsen foreslår en række mindre vedtægtsændringer.
De vigtigste ændringer vedrører afholdelse af generalforsamlingen.
Vi har haft udfordringer ved planlægningen af generalforsamlingen både sidste år og i år.
Der har været meget store prisstigninger på afholdelse af generalforsamlingen, og det har ikke været muligt, at få tilbud fra andre steder, fordi de ikke ønsker at holde en generalforsamling påskelørdag.
Vi har derfor stillet forslag om, at generalforsamlingen kan holdes på et andet tidspunkt end påskelørdag og at generalforsamlingen kan holdes andre steder end i Jammerbugt Kommune.
Det er stadig bestyrelsens holdning, at generalforsamlingen så vidt muligt holdes påskelørdag og på samme måde, som vi holder den i år. Vi vil dog også forsøge, at få tilbud fra andre steder i nærområdet end campingpladsen. Vi vil helst ikke ind på at forhøje kontingentet alene for at kunne holde generalforsamlingen.

Andre emner
Vi opsætter skilte med ridning forbudt ved alle stier, der går ind i vores område.
Der kommer nye affaldsbeholdere til alle sommerhuse i april måned. Jammerbugt kommune har udgivet en Affaldshåndbog, som indeholder relevante oplysninger. Affaldshåndbogen er udsendt til alle sommerhusejere.
Der har været en henvendelse til bestyrelsen om bål m.v. i vores område.
Reglerne for at lave bål er, at røgen ikke må være til gene for omboende, der skal udvises forsigtighed ved bål, og et bål skal altid være under opsyn. Endvidere skal et bål enten være i et bålfad eller på et særlig indrettet bålsted. Det er forbudt at afbrænde haveaffald.
Dette vil blive skrevet ind i vores ordensregler.