Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » 4. juni 2023

4. juni 2023

Referat,
Bestyrelsesmøde 4. juni 2023, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst
Mødested: Annette Roed, Tyttebærstien.
Tilstede: Peter Møller Nielsen, Annette Roed, Niels Jørgen Madsen, Ane. M. Thomsen og Niels Lisborg. Afbud fra Gunnar Nielsen, Tine Harter og Hans Peter Pedersen.
Annette Roed bød velkommen og mødet blev indledt med kaffe/brød, hvorefter vi overgik til punkterne på dagsordenen.
1. Bemærkninger til referat
Der var ingen bemærkninger til referatet fra forrige bestyrelsesmøde.
2. Evaluering af generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling
Generalforsamlingen ved Klim Strand Camping fungerede godt i år. Flot fremmøde og god stemning. Det fungerede godt at starte med rundstykker. Niels Jørgen vil indhente et tilbud for 2024 ved Klim Strand.
Også den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt ved søen ved Blåbærstien, forløb fint. Vedtægtsændringerne blev landet i forholdt til formalia og formanden vil nu renskrive vedtægterne og sende til Jammerbugt Kommune.
3. Konstituering og opgavefordeling i bestyrelsen
Peter Møller Nielsen forsætter som formand og Ane Thomsen bliver næstformand. Niels Jørgen Madsen forsætter som kasserer og Niels Lisborg forsætter som sekretær. Dog med den tilføjelse at Niels gerne overdrager sekretærrollen på sigt og eventuelt bruger mere energi på de grønne fællesarealer. Gunnar Nielsen har forsat fokus på veje og stier og HP vil varetage skiltning.
Det blev aftalt at udpege en kontaktperson fra bestyrelsen for hver vej som medlemmerne kan kontakte. Annette vil varetage Tyttebærstien, Ane for Blåbærstien og Gunnar for Revlingestien. Kontaktpersonerne og kontaktoplysninger vil fremgå af hjemmesiden.
4. Veje
Generelt er vejene i god stand. Gunnar vil iværksatte opgaven med asfaltering af ca. en billængdes overgang mellem ind/udkørsel fra/til Havvejen. Stien langs Havvejen tjekkes også for behov for vedligehold.
Niels Jørgen opridser stien i skelkanten på vestsiden af sommerhusene på Tyttebærstien.
Grundejerne vedligeholder som hidtil selv de eksisterende stik-stier mellem grundene.
5. Grøfter
Bestyrelsen har modtaget et ønske om at fylde mere jord på en opfyldt grøft ud for Blåbærstien 22. Bestyrelsen vurderede, at der ikke er grundlag for at ændre tilstandene, da det er muligt at vedligeholde stien uden at påvirke grunden.
Bestyrelsen besigtigede grøftesystemet mellem Tyttebærstien og Revlingestien da der er meldinger om at denne del ofte er vandfyldt. Grøfterne var helt tørlagte på grund af det meget tørre forår. Bestyrelsen er opmærksom på strækningen, hvor nogle rørlagte stræk muligvis skal renses/spules, hvis ikke vandmængderne fra januar selv har løst problematikken. Januar 23 var den vådeste januar registreret i nyere tid.
6. Fællesarealer
Som udmeldt på generalforsamlingen vil bestyrelsen lave en plan for fællesarealerne, hvor både rekreative og naturmæssige hensyn indtænkes. Niels Jørgen foreslog at der ved slåning af bredvegetation ved søen på Blåbærstien tages hensyn til at ændernes ællinger har skjulesteder. Det var der bred tilslutning til. Der skal også kigges på hvilke sammensætning af træarter og hvilken grad af tilgroning, der ønskes på fællesarealerne. Niels vil se mere på den del hen over sommeren til drøftelse på kommende bestyrelsesmøder.
7. Økonomi
Niels Jørgen gennemgik regnskab og budget. Posten ”gebyr breve” udgår da alle medlemmer i dag har emailadresser. Vejvedligehold er blevet dyrere og opjusteres lidt for næste år. Generelt ser det ud til at foreningen har en sund økonomi.
8. Orientering om Formandsmødet den 17. maj med Jammerbugt Kommune og om generalforsamlingen i SSJK (Sammenslutningen af Sommerhusejere i Jammerbugt Kommune) den 22. april.
Peter Møller orienterede om møderne. Af særlig interesse for vores område er Jammerbugt Kommunes proces med de nye lokalplaner for sommerhusområderne. Vores område forventes at være blandt de seneste, der får en ny lokalplan. En bebyggelsesprocent på 15% ventes fremover at gælde ved alle nye byggetilladelser, hvilket følger det nationale bygningsreglement for sommerhuse.
9. Næste møde
Næste møde bliver den 29. oktober kl. 10.00 hos Ane, Blåbærstien 40.
10. Eventuelt
Niels Jørgen gjorde opmærksom på at vi i fremtiden vil få et øget behov for ladestandere til elbiler, hvor vi pt. er tyndt dækket på egnen. Et fremtidigt opmærksomhedspunkt. Bestyrelsesmødet blev afsluttet med en god frokost. Tak til Annette for god beværtning.