8. april 2023.

Referat af 21. ordinære generalforsamling for grundejerforeningen Thorup Strand Øst.
Mødet blev afholdt den 8. april 2023. Igen i år på Klim Strand Camping, hvor der var meget flot fremmøde med 90 deltagere. Bestyrelsen deltog med et enkelt afbud fra Gunnar Nielsen. Generalforsamlingen blev indledt med kaffe og rundstykker.

1.	Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bent Nørgaard (Blåbærstien 39) blev valgt med klapsalver fra salen. Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2.	Derefter overgik ordet til formandens beretning, hvor bestyrelsesformand Peter Møller Nielsen bød velkommen og indledte med at notere de usædvanligt våde forhold, der har kendetegnet årets 1. kvartal. Hele formandens beretning er udsendt særskilt. 
Beretningen gav anledning til spørgsmål fra salen, hvor Peter Busch, Revlingestien 29, spurgte om det stadig var ok efter bestyrelsens opfattelse at rydde træer i skel i overensstemmelse med naboer. Det bekræftede Peter Møller Nielsen.

Kim Johansen fra Blåbærstien 63 spurgte om man kan pålægge bygherren udgifter til veje i forbindelse med at byggeprojekter gav øget slid på vejene. Det bekræftede Peter Møller Nielsen, men kun for stikvejene. 

Valdemar Kristensen, Revlingestien 2, spurgte hvorfor bestyrelsen ønskede at rydde nåletræer i området? Niels Lisborg fra bestyrelsen svarede at der var sket en øget tilgroning med nåletræer, hvor især sitkagran, der er en indført amerikansk art, har været i vækst. Ved evt. behov for nyplantning vil bestyrelsen gerne fokusere i højere grad på hjemmehørende arter – hvor dog nåletræer som skovfyr stadig er en mulighed. 

En beboer fra Revlingestien ville gerne orienteres om hvor langt asfaltindstik skal gå ind fra Havvejen. Hun var bange for stenslag. Bestyrelsen vil orientere når vi er nærmere en afklaring.  

Kim Johansen, Blåbærstien 63 spurgte om der i forbindelse med den kommende affaldssortering ikke ville være containere, der vil stå ubenyttede og fylde meget? Peter Møller Nielsen svarede, at det er Jammerbugt Kommune, der står for affaldscontainere, men forstår godt at to containere kan fylde meget, men det er vilkårene – og trods alt nøjes vi med to containere, hvor der andre steder er 3.

Beretningen blev godkendt med klapsalver fra salen.

3.	Kasserer Niels Jørgen Madsen fremlagde foreningens regnskab (der tidligere er udsendt) – og glædede sig over at alle foreningens medlemmer nu havde emailadresser. Vi har i foreningen et mindre, forventet underskud, der kan tilskrives arbejdet med de nye grøfter. 
Regnskabet blev godkendt med klapsalver fra salen.

4.	Meddelelse af decharge til bestyrelsen blev godkendt. 

5.	Indkomne forslag:
- Der var kommet forslag om at bestyrelsen indhenter tilbud på asfaltering af stamvejene. 
Niels Jørgen Madsen oplyste på vegne af bestyrelsen at asfaltering vil koste adskillige millioner – og formand Peter Møller Nielsen oplyste at bestyrelsen ikke anbefaler asfaltering og at vi desuden næppe vil få tilladelse jf. lokalplanen. Desuden er asfaltveje ikke vedligeholdelsesfri, men kan tværtimod være ret dyre at vedligeholde. 

Peter Busch, Revlingestien 21, spurgte ud i forsamlingen om man kan overveje brug af knust asfalt? Det støver ikke. Valdemar Kristensen, Revlingestien 2 foreslog at knust beton også er en mulighed.

Esben Olesen, Revlingestien 53, synes at vejene var blevet gode – og vil hellere have støv end høj fart. Bemærkningen udløste klapsalver fra salen.

Dirigenten bad forsamlingen om at stemme ved håndsoprækning om forslag om asfaltering. Ingen stemte for blandt de fremmødte. 

Ændringer i vedtægter. 
Bestyrelsen fremlagde forslag til mindre rettelser i foreningens vedtægter. Forslag og begrundelser for ændringer blev gennemgået af Peter Møller Nielsen (vedlagt som bilag til referatet).
Kaj Josephsen, Blåbærstien 65 pointerede at §2, pkt I er overflødig – i forlængelse af bestyrelsens foreslåede ændringer. Bestyrelsen var enig.
Dirigent Bent Nørgaard spurgte om der kunne tilføjes i §8 A ”...mindst 1 fra hver vej totalt i bestyrelsen” Det havde bestyrelsen ingen indvendinger imod. 

For at forslagene kan vedtages kræves der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

6.	Fremlæggelse af budget og fastsættelse af årets kontingent.
Kasserer Niels Jørgen Madsen gennemgik årets budget, der ventes at ramme tæt på 0 med et lille overskud på 300 kr. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 100 kr. så kontingentet fremover bliver 600 kr. om året. Det vil give en merindtægt på ca. 22.000 kr. og dermed mere luft til en række opgaver. Budget og kontingentstigning blev vedtaget med klapsalver.

7.	Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Gunnar Nielsen (Revlingestien) og Hans Peter Pedersen (Tyttebærstien) og Ane M. Thomsen (Blåbærstien), der er indtrådt i bestyrelsen efter Torben Hansen. 
Alle blev genvalgt med klapsalver fra salen.

8.	Valg af suppleanter. 
Suppleanter vælges kun i lige år, men da Ane M. Thomsen (Blåbærstien) er indtrådt i bestyrelsen var der en vakant plads og der skulle derfor vælges en ny suppleant.
Poul Bechgaard Andersen, Blåbærstien 98 og Annette Roed, Tyttebærstien 27 stillede begge op, men Poul Bechgaard trak sig igen, hvorpå Annette Roed blev valgt med klapsalver fra salen.

9.	Valg af revisor og revisorsuppleant
Esben Olesen (Revlingestien) og Thyge Trads (Tyttebærstien) blev begge genvalgt med klapsalver.

10.	Eventuelt
Formand Peter Møller Nielsen meddelte at den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt den 29. april kl. 10.00 ved søen ved Blåbærstien. 

Bestyrelsen ved formanden takkede af for et godt møde.
 

		
		
			
Scroll to Top
Scroll til toppen