4. marts 2023.

Referat, 
Bestyrelsesmøde 4. marts 2023, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst
Mødested:   Niels Jørgen Madsen, Blåbærstien.
Tilstede: Peter Møller Nielsen, Hans Peter Pedersen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen og Niels Lisborg. Afbud fra Ane M. Thomsen og Tine Harter. Torben Hansen har ønsket at træde ud af bestyrelsen og deltog derfor ikke.

Peter Møller Nielsen bød velkommen, hvorefter vi overgik til punkterne på dagsordenen.
1.	Bemærkninger til referat 
Der var ingen bemærkninger til referatet fra forrige bestyrelsesmøde. 

2.	Ledig plads i bestyrelsen
Torben Hansen har ønsket at udtræde af bestyrelsen før tid. Suppleant Ane Thomsen træder ind i stedet for Torben frem til generalforsamlingen.
 
3.	Veje
Bestyrelsen er enige om, at vejene er blevet markant bedre selvom der stadig er perioder med mange huller – særligt i årets første måneder. Vejene får endnu et løft i 2023. Gunnar følger op med vejentreprenøren omkring materialevalg m.m. til vejene, der forsat skal høvles 6 gange om året. 
Et medlem har stillet forslag om asfaltering af vejene. Bestyrelsen tager forslaget med til generalforsamlingen, men en enig bestyrelse finder ikke at asfaltering er en god løsning. Dels er asfaltveje meget dyre i anlæg – men også i vedligehold. Dels vil asfalt efter bestyrelsens opfattelse ikke være passende i sommerhusområdet og desuden næppe fordre lav fart i området.

Bestyrelsen drøftede om det vil være en mulighed at flytte postkasserne tættere på Havvejen og dermed mindske kørsel fra PostNord. Der var også overvejelser fremme omkring fartdæmpere f.eks. i form af ”blomsterkummer” eller lignende. Ingen af delene blev vedtaget, men ligger til fremtidige overvejelser.

4.	Grøfter og oversvømmelser i december. 
December og ikke mindst januar har været våd. Januar endda den vådeste januar nogensinde målt i Danmark. Generelt har grøfterne klaret det godt.
Bestyrelsen drøftede en henvendelse fra Tyttebærstien 37 vedr. overfladeafløb, hvor bestyrelsen ikke har indvendinger mod en privat rørledning eller overflade-rende mod eksisterende grøft. Formanden meddeler dette til grundejer.
Det blev drøftet hvad den enkelte grundejer selv kan gøre i forbindelse med vandstuvning. Gunnar havde klaret en prop i en grøft/rørledning på baggrund af en grundejerhenvendelse på Revlingestien. I dette tilfælde en simpel operation med en rive. Det kunne godt klares af grundejerne selv.

5.	Fællesarealer
Bestyrelsen vil lave en plan for fællesarealerne, hvor bevoksningen nogle steder tager overhånd. I takt med afvandingen får træerne større vokserum. Ved fældning af træer i skel kræver det som hidtil at grundejerne som naboer er enige.

6.	Drøftelser af muligt udbud, der omfatter al vedligeholdelse af vores område
Bestyrelsen drøftede muligheden for at samle alle entreprenøropgaver et sted ved udbud. Det er blevet praktiseret ved sommerhusområdet ved Kollerup og Peter Møller vil undersøge nærmere om det også kan have potentiale for vores område.

7.	Økonomi
Niels Jørgen Madsen gennemgik foreningens budget og regnskab, der er godkendt af revisor. Der ventes et overskud på 300 kr. selvom der er afsat ekstra midler til veje og grøfter.
I 2024 ventes et lille underskud på budgettet og bestyrelsen anbefaler derfor en kontingentstigning på 100 kr. 

8.	Generalforsamlingen 2023
Bestyrelsen mødes kl. 9.00 på Klim Camping. Al nødvendigt præsentationsudstyr skulle være på plads, men Hans Peter medbringer eget udstyr som backup. Niels forhører sig om dirigent.
Jf. tidligere referat vil bestyrelsen fremsætte en række mindre ændringer til vedtægterne.
§ 2J: Beløb ved ejerskifte præciseres til 2 års kontingent.
§ 6B: Dato for generalforsamling bør ændres fra "Påskelørdag" til "senest 1. maj ” Afholdelsen sker i ”lokalområdet” i stedet for ”Jammerbugt Kommune”.
§ 6M: Ændres til ”Hvert år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Suppleanter vælges hvert år (flyttes fra 6O til 6M).
§ 7D: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes i ”lokalområdet” Jammerbugt Kommune.
§ 8A: Mere fleksibel formulering omkring bestyrelsens sammensætning. 6 medlemmer og to suppleanter. Minimum en repræsentant fra hver vej i bestyrelsen (tilstræbes 2 fra hver vej).
Gunnar og Hans Peter og Ane er på valg. 

9.	Generalforsamling - Vandværket
Til næste generalforsamling i vandværket ventes bestyrelsen fra grundejerforeningen ikke at være repræsenteret i år.

10.	Eventuelt
Hegning af grund.
Vognmanden ved Havvejen ønsker at indhegne grunden med vildthegn. Jammerbugt Kommune ventes at meddele tilladelse. Bestyrelsen har ingen indvendinger.

Regler for bål.
På baggrund af henvendelse fra grundejer, drøftede bestyrelsen reglerne for grill/bål i sommerhusområdet. Mindre ”hyggebål” er ikke forbudt, men der er gældende lovgivning på området, der bl.a. siger at røgen ikke må være til gene for omgivelserne og der skal udvises forsigtighed ved bål, der altid skal være under opsyn. Bestyrelsen vil præcisere bålreglerne i foreningens ordensregler, så det fremgår at bål holdes til bålfade eller et til formålet indrettet bålsted. Afbrænding af haveaffald og lignende er forbudt. 

Ridning.
Peter Møller gjorde opmærksom på manglende skiltning vedrørende ridning. Ryttere på fællesvejene kan ikke se at ridning ikke er tilladt. Niels og Hans Peter vil sørge for at skiltningen kommer på plads.
 
Affaldssortering.
SSJK (Sommerhusejerforeninger i hele Jammerbugt Kommune) har meddelt at vi skal ”klappe hesten” med hensyn til affaldssortering og nye affaldsstativer. Peter Møller oplyste, at der er formandsmøde den 17. maj, hvor emnet drøftes med kommunen.

Hjemmeside.
Gunnar gjorde opmærksom på at der var et par fejl på hjemmesiden. Fartgrænsen er angivet forkert og der er fejl i Gunnars telefonnummer. Niels Jørgen/Niels??? Kontakter Tonni (webmaster). 

Bestyrelsesmødet blev afsluttet med en god frokost. Tak til Karen og Niels Jørgen for god beværtning. 
Scroll to Top
Scroll til toppen