Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » 29.oktober 2022

29.oktober 2022

Bestyrelsesmøde 29. oktober 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst
Mødested: Peter Møller Nielsen, Tyttebærstien 44.
Tilstede: Peter Møller Nielsen, Hans Peter Pedersen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen og Niels Lisborg. Afbud fra Tine Harter.

Peter Møller Nielsen bød velkommen, hvorefter vi overgik til punkterne på dagsordenen.

 1. Bemærkninger til referat
  Der var ingen bemærkninger til referatet fra forrige bestyrelsesmøde.
 2. Økonomi og budget
  Niels Jørgen Madsen gennemgik foreningens budget og regnskab. Vores økonomi ser lidt bedre ud end forventet. Kontingentet for 2023 er fastlagt og forsætter uændret, men det bør overvejes om kontingentet fra 2024 bør hæves for at give os et større råderum til at håndtere situationer, der måtte opstå. Punktet tages op på næste møde.
 3. Grønne områder og grøfter m.v.
  Grøfter og rabatter er slået fint. I forhold til årstiden er der forbavsende lidt vand i grøfterne.
 4. Veje og stier
  Vejene har generelt været i en god stand i år. Normalt er efterår/vinter ikke årstiden for vejvedligehold, men vejene får endnu en omgang inden jul. Gunnar følger entreprenørens arbejde.
  De tre veje Tyttebærstien, Revlingestien og Blåbærstien får ved udkørsel til Havvejen en belægning med knust asfalt eller lignende – i ca. en billængde. Det sker for at modvirke de huller, der graves ved bilernes afsæt til Havvejen.
 5. Generalforsamling 2023
  Bestyrelsen har modtaget tilbud fra både Klim Strand Camping og Fjerritslev Kro i forbindelse med afholdelse af næste års generalforsamling. Niels Jørgen drøfter videre med Klim Strand med henblik på en aftale.
 6. Orientering om byggetilladelse til Tyttebærstien 28
  Peter Møller orienterede om at kommunen har meddelt byggetilladelse til Tyttebærstien 28. Fra nogle af omgivelserne har der været tilkendegivelser om at byggeriet er for stort. Der er dog ikke tale om et megasommerhus, men byggeriet kan umiddelbart virke stort da garage/udhus bygges sammen med selve sommerhuset. Bestyrelsen har ingen indvendinger mod byggeriet.
 7. Tilskødning af veje, stier og grønne områder
  Grundejerforeningen er indstillet på at tage skøde på fællesareal jf. deklarationen – og behandlede i den forbindelse en henvendelse fra en udstykker.
 8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter om emner siden sidste møde
  Peter Møller oplyste, at der er eksempler på at der bliver stjålet brænde i området. Brænde er kommet i høj kurs. Som udgangspunkt dækker forsikringen ikke fritstående brænde.
  Der har siden sidst også været episoder med ridning på nogle af stierne. Ridning på grundejerforeningens stier er uønsket da stierne kan ødelægges af hovslag. Hans Peter vil bestille piktogrammer med ridning forbudt og Niels vil skaffe en ekstra piktogrampæl.
 9. Eventuelt
  Torben spurgte på baggrund af en henvendelse fra en grundejer om vi kan bistå med at genfinde skelpæle? Niels Jørgen oplyste at tidligere formand Hans Gro Hansen gerne vil hjælpe. Foreningen har indkøbt en metaldetektor, der kan bruges til formålet. Hans har godt kendskab til brug af detektoren og bestyrelsen har derfor takket ja til Hans’ tilbud om hjælp til at finde skelpæle.

Niels Jørgen har overvejet nogle ændringer til vedtægterne, der vil give mere fleksibilitet.
§ 6.b: Dato for generalforsamling bør ændres fra “Påskelørdag” til “senest 1. maj.
§ 8.a: Mere fleksibel formulering omkring bestyrelsens sammensætning …minimum en repræsentant fra hver vej i bestyrelsen.
§ 2.J: Beløb ved ejerskifte bør præciseres til 2 års kontingent.
Punkterne drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 4. marts 2023 hos Ane, Blåbærstien 40.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet med en dejlig frokost. Tak til Hanne og Peter for god beværtning.