Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » 13. februar 2022

13. februar 2022

Bestyrelsesmøde 13. februar 2022, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Mødested: Niels Lisborg, Revlingestien 93
Tilstede: Hans Gro Hansen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Gunnar Nielsen, Ane M Thomsen, Peter Møller Nielsen og Niels D Lisborg. Afbud fra Hans Peter Pedersen.
Hans bød velkommen til mødet og indledte med ”bemærkninger siden sidst”. Som bekendt har bestyrelsen ikke været tilfreds med de store oplagsmængder hos vognmanden på Havvejen, der efter bestyrelsens vurdering overstiger det tilladte i miljøgodkendelsen. Vognmandsvirksomheden er i mellemtiden gået konkurs og da der gælder andre regler for privatpersoner gør kommunen ikke videre ved sagen.

  1. Bemærkninger til sidste referat

Niels Jørgen bemærkede, at forrige referat ikke var lagt på hjemmesiden. Niels vil tage kontakt til Tonni (webmaster).

  1. Økonomi Niels Jørgen gennemgik økonomi og budget, hvor der i år er sat 100.000 kr. af til nye grøfter. Foreningens økonomi er forsat sund og bestyrelsen vil derfor foreløbig anbefale uændret kontingent.
  2. Vedligeholdelse af grøfter og anlæg af nye grøfter Hans gennemgik de to indhentede tilbud fra Granly A/S og Bejstrup Maskinstation. Sidstnævnte er billigst og har derfor fået opgaven, der efter planen udføres inden påske. De eksisterende grøfter vedligeholdes forsat på årlig basis.
  3. Udtynding af skovbevoksning på fællesareal ved nyt sommerhus på Blåbærstien Et nyt medlem på Blåbærstien 94 skal til at bygge nyt sommerhus på en nyerhvervet grund og har i den forbindelse henvendt sig til bestyrelsen om lov til at tynde skovbevoksningen på fællesarealet, ca. 30 m syd for det nye byggeri for at få et større lysindfald. Bestyrelsen besigtigede arealet og blev enige om at give tilladelse til det ønskede. Skovtræerne består primært af selvsået bjergfyr og sitkagran. Desuden er nabo til arealet blevet hørt og har ikke meddelt indvendinger. Niels mødes med grundejer for videre aftale.
  4. Veje og stier Torben og Gunnar indhenter pristilbud fra Kims Containerservice og Bejstrup Maskinstation. Begge firmaer har god erfaring med vejvedligehold. Vejene trænger til en omgang og bør renoveres inden påske. Det overvejes om vejene bør

skrabes/høvles fire gange årligt.

  1. Generalforsamling 2021 Generalforsamlingen 2022 foregår igen i år på Klim Strand Camping. Hans meddelte at lokalet er bestilt.
  2. Affaldssortering Der kommer affaldssortering i nær fremtid, der også kommer til at gælde sommerhusområdet, hvor affaldsbeholderne bliver to-delte. Derudover bliver der mulighed for opstilling af evt. glascontainere. Bestyrelsen blev enige om, at det vil være mest praktisk, hvis evt. glascontainere blev opstillet ud mod Havvejen for at undgå unødig trafik inde i sommerhusområdet.
  3. Tilskødning af veje, stier og grønne områder Tilskødningen af flere af fællesarealerne til grundejerforeningen er aldrig officielt blevet afsluttet trods flere besøg – og derfor vil foreningen kontakte de ca. 10 lodsejere for at opnå accept af tilskødningen.
  4. Eventuelt Hans oplyste, at der endnu mangler opstilling af 20-km-fartbegrænsningstavler. Hans vil rykke entreprenøren, der for længst er bestilt til opgaven.