Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » 1. marts 2021

1. marts 2021

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst
Referat af bestyrelsesmøde den 1. marts 2021.
Deltagere: Niels Jørgen Madsen, Torben Hansen, Gunnar Nielsen, Hans Peter Pedersen og Hans
Gro Hansen
Afbud: Niels Dahlin
Mødet blev afholdt hos NJ
————————————————————————————————————————–
Bemærkninger til sidste referat: Ingen
Orientering fra formanden.
Foreningens ankesag mod det meget store sommerhus ved Havvejen er endnu ikke afgjort ved
Planklagenævnet. Foreningen bad i efteråret klageinstansen om at fremme sagen, men dette
kunne ikke efterkommes.
Vognmandsforretningen ved Havvejen er omfattet af vores partielle byplanvedtægt. Kommunen
har i 2016 givet dispensation til fortsat drift af virksomheden på en række vilkår. Foreningen har
ikke været hørt i sagen.
Rørunderføringer/rørledninger er blevet spulet i februar måned. Baggrunden var opstuvninger
flere steder.
Det er blevet påtalt over for kommunens affaldsafdeling, at renovationsbilen kører for hurtigt på
vore veje.
En grundejerforening i Rødhus oplever, at kommunens administration i forbindelse med
sommerhusbyggeri ikke er grundig nok. Foreningen foreslår, at grundejerforeningerne i
kommunen samarbejder og lader Danmarks Naturfredningsforening køre sagerne.
Grundejerforeningerne samarbejder i forvejen i Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i
Jammerbugt Kommune (SSJK), så vi har ikke ønske om et udvidet samarbejde på dette område.
Vi har konstateret, at der ledes overfladevand og drænvand til foreningens grøft langs
Tyttebærstien fra bl.a. Enebærstien og Gyvelstien. Tilladelse hertil er givet af kommunen uden at
foreningen er blevet hørt.
Erhvervsstyrelsen har i januar måned i år udsendt to nye vejledninger om sommerhuse:
”Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.”, redegør for de gældende regler og praksis for
sommerhusudlejning. ”Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse”
henvender sig primært til kommunerne med inspiration og vejledning.
Der er fyldt op i de fire grusbunker på vejene, hvor medlemmerne kan afhente grus til
vedligeholdelse af sidevejene.
Der er muligvis ved at komme skred i sagen om tilskødning af friarealer til grundejerforeningen. En
af de oprindelige udstykkere har bedt en advokat kigge på sagen igen.
Eksisterende og nye grøfter
Vores grøfte-vedligeholder fra de seneste år meddelte sidste år, at man ikke ønskede at fortsætte
samarbejdet. En fornyet henvendelse til firmaet har nu resulteret i, at samarbejdet omkring
grøftevedligeholdelse fortsætter. Firmaet er også interesseret i at byde på anlæg af evt. nye
grøfter.
Tre medlemmer af bestyrelsen har haft et møde med skovfogeden i statsskoven om muligheden
for, at få støtte til etablering af ny grøft nord for statsskoven. Det er bestyrelsens vurdering, at en
del af vandgenerne i vort område kan henføres til afstrømning fra skoven mod nord. Skovfogeden
ønskede dog ikke at indgå et samarbejde om nye grøfter.
Bestyrelsen har udarbejdet forslag til anlæg af nye grøfter i foreningens sydlige område.
Forslagene har været sendt ud til medlemmerne. Reaktionerne har været både positive og
negative. Bestyrelsen har netop modtaget et alternativt forslag fra medlemmer på Blåbærstien.
Medlemmerne er bekymret for grøfter og foreslår i stedet en drænløsning. Alle forslag skal
forelægges generalforsamlingen til endelig afgørelse.
Bestyrelsen har efter besigtigelse i marken med entreprenører modtaget tilbud på
grøftearbejderne.
Tyttebærstien: Anlæg kan etableres for ca. 56.000,- kr. inkl. moms
Revlingestien: Anlæg kan etableres for ca. 22.000,- kr. inkl. moms
Blåbærstien: Anlæg i første etape kan etableres for ca. 22.000,- kr. inkl. moms
Anlæg i anden etape kan udføres for ca. 90.000,- kr. inkl. moms
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke pris på dræn-løsningen.
Det er bestyrelsens holdning, at grøfte-løsning er bedre end dræn-løsning. Der er mange grøfter i
vores område, og det er ikke bestyrelsens opfattelse, at grøfterne opleves som farlige.
Etablering af nye grøfter indebærer bl.a., at der skal ryddes træer flere steder også på private
arealer.
Både bestyrelsens og medlemmernes alternative dræn-løsning på Blåbærstien skal naturligvis
forelægges generalforsamlingen.
Veje og stier
Alle veje har lidt af store huller i vinter. En nødreparation blev foretaget i februar. Alle veje skal
istandsættes så snart vejret tillader det. Hans kontakter Overgaard Transport. Vognmanden
indskærpes, at vejene skal rives grundigt op inden han udlægger nyt grus. Ligeledes kræver vi, at
der etableres et godt sidefald og at vejene skal tromles.
Foreningen beder vognmanden om et tilbud på levering, udlægning og komprimering af knust
stenmateriale på stien langs Havvejen. 3-4 cm tykkelse.
Beplantning langs Havvejen
Der foretages ikke en samlet koordineret indsats på dette område.
Ny lokalplan
Med tanker på det meget store sommerhus ved Havvejen, er det bestyrelsens opfattelse, at den
gældende byplanvedtægt for vort område ikke længere er tidssvarende. Der bør udarbejdes en ny
lokalplan. Jammerbugt Kommune har oplyst, at byrådet tidligere har afsat midler til udarbejdelse
af nye lokalplaner. Kommunen anbefalede foreningen at ansøge om en ny lokalplan. Bestyrelsen
besluttede at ansøge om en ny lokalplan.
Bænk ved søen
Den eksisterende bænk ved søen bliver meget flittigt brugt, men den er nedslidt. Det besluttedes,
at indkøbe et bord/bæknkesæt.
Revision af ordensregler
De nuværende ordensregler stammer fra 2011 og er ikke helt tidssvarende. Bl.a. står der, at man
ikke må køre hurtigere end 30 km/t uagtet, at der på vejene er skiltet med max. 20 km/t!
Bestyrelsen mener dog, at revision af reglerne godt kan vente.
Generalforsamling 2021
Efter vedtægterne skal generalforsamling afholdes påskelørdag, d.v.s. den 3. april 2021. På grund
af corona-bestemmelserne om forsamlingsforbud kan vi ikke afholde generalforsamling
påskelørdag. I lighed med sidste år må vi udskyde generalforsamlingen indtil vi får lov til at mødes
igen.
Dagsorden skal udsendes 4 uger inden generalforsamling. Dette gør vi, men oplyser så samtidig, at
generalforsamlingen er udsat.
Forslagene til nye grøfter medtages på dagsorden.
Økonomi
Kassereren gennemgik regnskabet. Foreningen har en sund økonomi.
Regnskabet skal efter vedtægterne vedlægges indkaldelse til generalforsamling.
Evt.
Intet
Ref. Hans