Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » 22. maj 2021

22. maj 2021

Referat,
Bestyrelsesmøde 22. maj 2021, Grundejerforeningen Thorup Strand Øst
Mødested: Torben Hansen, Blåbærstien 86
Tilstede: Hans Gro Hansen, Torben Hansen, Niels Jørgen Madsen, Hans Peter Pedersen, Gunnar
Nielsen og Niels Dahlin Lisborg.
*******************************************************************************
Mødet startede med en indkaldt fælles besigtigelse med grundejere på Blåbærstien med henblik
på at finde en løsning på afledning af overfladevand. Efter drøftelse på lokaliteterne blev det aftalt
at arbejde for at lave trug, der kan aflede vand. Trug kombineres med kortere strækning af
rørledninger, hvor grundejer ikke ønsker åben grøft/trug. Bestyrelsen præsenterer forslaget på
generalforsamlingen i august.
Et afvandingssystem helt mod syd på Blåbærstien blev droppet da grundejerne dels ikke ønskede
grøfter og dels ikke mente at overfladevand generelt var et problem. Ekstremsituationen i 2020
med rekordnedbør gav meget vand, men vandet forsvandt igen efter ca. 2 uger.
1. Bemærkninger til sidste referat
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Møde med grundejere i den sydlige del af Blåbærstien om afvandingsforhold
Bestyrelsen var tilfredse med formiddagens positive møde med grundejerne og vil
fremlægge et forslag til generalforsamlingen, der imødekommer de ønsker, der blev nået
enighed om på besigtigelsen.
3. Økonomi
Niels Jørgen Madsen gennemgik foreningens økonomi, herunder forbrug på veje – og
konstaterede at foreningen forsat har en god økonomi.
4. Vedligeholdelse af veje og stier.
Torben og Gunnar vil fremover varetage opgaven med at sikre at vejene bliver
vedligeholdt. Da firmaet Overgaard, der hidtil har været entreprenør på vejene, er gået
konkurs, kigges der efter en afløser.
Det blev aftalt at der skal lægges et nyt lag grus på stien langs Havvejen – ligesom stirabatten slås 3 gange årligt.
5. Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen kunne ikke afvikles i foråret på grund af corona-situationen – og er
derfor udskudt til august. Bestyrelsen blev enige om datoen lørdag 21. august 2021 på Klim
Strand Camping.
Niels kontakter skovfoged Thomas Wessel-Fyhn for at høre om han vil bidrage med et ca.
20 min indslag på generalforsamlingen.
6. Eventuelt.
Hans havde modtaget en klage over støj fra det nye mega-sommerhus ved Havvejen. Der
blev drøftet om der kan laves nogle generelle henstillinger for støjende aktiviteter i de sene
aften/nattetimer. Emnet kan drøftet på generalforsamlingen.
Der er forsat en del grundejere, der deponerer dynger af grene rundt omkring på
fællesarealerne. Afskåret grenmateriale skal efter reglerne fjernes fra området – bl.a for at
reducere brandfare. Hans vil tage punktet op igen på Generalforsamlingen.
Niels nævnte at nogle sommerhuse har konstant tændt natbelysning – også i perioder hvor
husene ikke benyttes og foreslog at der henstilles til at der så vidt muligt bruges sensorer,
der aktiveres ved bevægelse, så man undgår et konstant lyshav. Fornemmelsen, af at gå en
aftentur i et naturnært sommerhusområde fremfor et villakvarter udviskes når også
ubeboede sommerhuse har konstant lys i indkørsler, carporte m.m. Mange arter som
flagermus, natsværmere, fugle mfl. har desuden brug for mørket og påvirkes negativt af de
mange kunstige lyskilder.
Tak til Torben og hustru for en god og hyggelig frokost