Spring til indhold
Hjem » NYESTE REFERATER » 20. nov. 2021

20. nov. 2021

Bestyrelsesmøde 20/11 2021 hos Gunnar Nielsen
Deltagere: Hans, Niels Jørgen, Gunnar, H.P., suppl. Ane M. Thomsen, suppl. Peter Møller Nielsen. Afbud: Torben
Hansen & Niels Dahlin Lisborg
Dagsorden:
1. Bemærkninger til sidste referat
2. Økonomi
3. Vedligeholdelse af grøfter i almindelighed og drøftelse af sagen om nye grøfter.
4. Afgørelse fra Planklagenævnet i sagen om mega-sommerhuset.
5. Veje og stier
6. Kommuneplan 21
7. Nationalpark Vester Thorup
8. Tilskødning af veje, stier og grønne arealer
9. Evt.
10. Næste møde
1. Bemærkninger til sidste referat.
Der var ingen bemærkninger til referatet fra mødet med beboere på Blåbærstien den 22/5-2021. Det blev et
positivt møde.
2. Økonomi.
Kasserer gennemgik budgetopfølgning for 2021. Nyt heri er, at vi har fået et beløb fra klientkontoen på kr.
45.000,- fra tilskødningen af fællesarealerne.
På næste bestyrelsesmøde bestemmes næste års kontingent
Budgetopfølgningssiden medsendes referatet
3. Vedligeholdelse af grøfter i almindelighed og drøftelse af sagen om nye grøfter.
Vi har modtaget tilladelser til vore grøfteprojekter fra Jammerbugt kommune.
Klagefristen udløber den 16.12.2021.
Vi lader PR- Skovservice give os et tilbud på rydningen forud for grøftegravningen.
Vi vedtog at få priser fra hhv. Jeppe Kjeldsens firma og fra Bejstrup Maskinstation.
Vi bemyndiger fmd. Hans til at indhente tilbud fra disse to.
Der var enighed om, at vi udsender et Julebrev om grøfterne til Grundejerforeningens medlemmer.
4. Afgørelse fra Planklagenævnet i sagen om mega-sommerhuset
Lang forklaring på godkendelsen uden hensyntagen til indsigelserne.
Tages til efterretning.
5. Veje & stier
Der er klippet rabatter – stierne skal også have en tur. Vi ber Andreas om at han næste gang også klipper
siderne langs stierne.
Vejene er ikke for pæne lige nu, men skal renoveres inden generalforsamlingen.
I forsøget på at få nedsat farten vedtog vi at opstille ekstra 20 km skilte (dobbeltsidig) på hhv. Blåbærstien og
Revlingestien ca. midt på vejlængderne.
Andreas skal opstille postkasse til Blåbærstien 16/18.
6. Kommuneplan 21
Foreningen bakker op om bemærkninger til Jammerbugt kommunes forslag til Kommuneplan 21 fremsendt
af Lene Jerlach, Blåbærstien 88, Thorupstrand.
7. Nationalpark Vester Thorup
Foreningen vil ikke indsende kommentarer til indlægget, men lade det være op til hver enkelt medlem at
afgøre.
8. Tilskødning af veje, stier og grønne arealer
Foreningen vil skrive til de ca. 10 lodsejere om de med deres underskrift vil ”godkende” tilskødningen.
Peter Møller Nielsen vil udfærdige henvendelsen til lodsejerne.
9. Evt.
Foreningen vil rette henvendelse til kommunen om, at oplagsmængderne hos vognmanden på Havvejen
langt overstiger det tilladte i hans miljøgodkendelse.
Kass. NJM foreslår et grundbeløb på kr. 800,- plus kr. 100,- ekstra for hver person ud over 6 til den der lægger
hus til bestyrelsesmøder. Blev godkendt.
10. Næste møde
Søndag den 13. februar 2022 kl. 10.00 hos Niels Dahlin, Revlingestien 93.
Bilag: Budgetopfølgning 2021